Wznawianie pracy szkoły


Szanowni Rodzice !

Informuję, że z dniem 18 maja 2020r. następuje stopniowe wznowienie pracy w  Szkole Podstawowej Nr 43 w Zabrzu w okresie stanu epidemii.

Harmonogram wznawiania zajęć:

 •  0d 18 maja 2020r.
  możliwość  wprowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, po zgłoszeniu nauczycielowi (Załącznik 1 + Załącznik 2)
 • Od 25 maja 2020r.
  możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów kl. I-III z elementami zajęć dydaktycznych (Załącznik 1 + Załącznik 2)
 • Od 25 maja 2020r.
  organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy 8, po zgłoszeniu nauczycielowi przedmiotu (Załącznik 1 + Załącznik 2)
 • Od 1 czerwca 2020r.
  organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas,  po zgłoszeniu nauczycielowi przedmiotu (Załącznik 1 + Załącznik 2)

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole będą realizowane zgodnie z godzinami wskazanymi przez rodziców w deklaracjach przyjęcia ucznia na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych,  jednak nie dłużej niż dotychczasowy czas pracy świetlicy (Załącznik 3)

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  liczba miejsc na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i konsultacjach jest ograniczona.

 • W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zostaną usunięte dywany, ograniczona zostanie ilość sprzętów, zabawek, uczniowie nie będą mogli przynosić żadnych swoich zabawek, przedmiotów) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania  i odbierania uczniów oraz ich pobytu w szkole. (Procedury COVID-19)
 • Uczniowie będą odbierani/oddawani rodzicom przy drzwiach wejściowych do szkoły.

W czasie epidemii pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki mają  uczniowie, których rodzice nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Deklarację przyjęcia ucznia kl.I-III do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki w czasie epidemii oraz oświadczenia należy składać  na dwa dni przed planowanym uczestnictwem ucznia w.w. zajęciach. Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć do szkoły:


Zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły będą się odbywały wyłącznie za zgodą rodziców oraz po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.


Konsultacje przedmiotowe. Harmonogram konsultacji odbywających się na terenie szkoły będzie przekazany uczniom przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest złożenie przez ucznia w dniu,  w którym  po raz pierwszy uczestniczy w  konsultacjach, oświadczeń, podpisanych przez rodziców (Załącznik 1 + Załącznik 2).

Każdy uczeń czy rodzic może zawnioskować bezpośrednio do nauczyciela o e–konsultacje (konsultacje i rozmowy prowadzone przy użyciu komunikacji elektronicznej) w dogodny sposób.

Na dzień dzisiejszy e–konsultacje są jedyną bezpieczną formą dla uczniów i nauczycieli.


Zgłoszenia są niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych dla odpowiedniej liczby uczniów! Warunkiem uczestnictwa ucznia w jakiejkolwiek formie zajęć na terenie szkoły jest pełne zdrowie ucznia.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są codziennego podpisywania oświadczenia aktualizacyjnego, (Załącznik 5)

Proszę rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii i ich przestrzeganie. 

Lista dokumentów do pobrania

Z wyrazami szacunku
oraz życzeniami zdrowia,

Dyrektor, Marek Ziętal