Deklaracja dostępności www.sp43.zabrze.pl

Szkoła Podstawowa nr 43 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp43.zabrze.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Sitarek.
 • E-mail: r.sitarek@sp43.zabrze.pl
 • Telefon: 32 271 36 64

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrze
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 43
  ul. Buchenwaldczyków 25
  41-800 Zabrze
 • E-mail: sp43@sp43.zabrze.pl
 • Telefon: 32 271 36 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 43

Buchenwaldczyków 25
41-800 Zabrze

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking dla pracowników, znajduje się na tylnej części budynku w obrębie placówki

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojście przez furtkę. Furtka prowadzi bezpośrednio z chodnika, przez plac do wejścia głównego. Wejście na wprost od furtki.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi są zawsze otwarte.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
 • Placówka nie jest wyposażona w udogodnienia dla wózków, platforma, winda

Przestrzeń za wejściem

 • Przestronna przestrzeń, duży hol szkolny.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Tablicy w korytarzu, znajdują się mapy i plany ewakuacyjne z rozmieszczeniem pomieszczeń. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Dwie klatki schodowe, każda skłąda się z 4 ciagów schodowych
 • Ciąg schodów składa się z 18 stopni.
 • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

 • Około 30% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.