ZARZĄDZENIE NR 1114/WO/2023
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 8 ust. 15, art. 133 ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

  1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005);
  2. szkole podstawowej – rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową ogólnodostępną, prowadzoną przez Miasto Zabrze;
  3. kandydacie – rozumie się przez to dziecko aplikujące do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałe poza obwodem tej szkoły;
  4. wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
    podstawowej;
  5. kryteriach i dokumentach – rozumie się przez to kryteria i dokumenty, o których mowa w Uchwale Nr XXXVIII/429/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2.

Określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne tutaj https://bip.miastozabrze.pl/attachment/52603