ZARZĄDZENIE NR 1113/WO/2023
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 8 ust. 15, art. 130 ust. 1 oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

  1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005);
  2. uchwale – rozumie się przez to uchwałę Nr XXXVIII/428/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznaniu każdemu kryterium liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  3. przedszkolu – rozumie się przez to publiczne przedszkole, prowadzone przez Miasto Zabrze;
  4. oddziale przedszkolnym – rozumie się przez to oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto Zabrze;
  5. kandydacie – rozumie się przez to dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym aplikujące do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
  6. wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica kandydata o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
  7. kryteriach – rozumie się przez to kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy i § 2 uchwały;
  8. dokumentach – rozumie się przez to dokumenty określone w art. 150 ustawy i § 4 uchwały.

§ 2.

Określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Małgorzata Mańka – Szulik

Całą treść zarządzenia włącznie z Załącznikiem do pobrania tutaj => https://bip.miastozabrze.pl/attachment/52602