Rozpoczynamy rekrutację dzieci do klasy pierwszej
i do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Rekrutacja – jak zapisać dziecko na NASZEJ szkoły


Jak złożyć dokumenty, zapisać dziecko do SP43.

 1. Podjąć decyzje o zapisie – JAK NAJSZYBCIEJ
 2. Zgłosić chęć zapisu i zapisać dziecko w Naszej Szkole

Wypełnione dokumenty należy: osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły w formie papierowego dokumentu
lub
wypełnione dokumenty wysłać droga elektroniczną do szkoły – rekrutacja@sp43.zabrze.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać “Rekrutacja 2023/2024 – “imię i nazwisko dziecka”.

Własnoręczny podpis na wniosku i oświadczeniach, należy złożyć w późniejszym terminie, po telefonicznym potwierdzeniu otrzymania wniosku przez Szkołę.


ZARZĄDZENIE NR 54/WO/2023
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej  publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Miasto Zabrze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 15, art. 133 ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy   dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 2. szkole podstawowej – rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową ogólnodostępną, prowadzoną
  przez Miasto Zabrze;
 3. kandydacie – rozumie się przez to dziecko aplikujące do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałe
  poza obwodem tej szkoły;
 4. wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
  podstawowej;
 5. kryteriach i dokumentach – rozumie się przez to kryteria i dokumenty, o których mowa w Uchwale
  Nr XXXVIII/429/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia w postępowaniu
  rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych
  przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
  ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów
  niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2. Określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik


Załącznik do zarządzenia Nr 54/WO/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły