ZARZĄDZENIE NR 1003/WO/2021

PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 8 ust. 15, art. 133 ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),

zarządza się co następuje:
§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

    1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
    2. szkole podstawowej – rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową ogólnodostępną, prowadzoną przez Miasto Zabrze;
    3. kandydacie – rozumie się przez to dziecko aplikujące do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałe poza obwodem tej szkoły;
    4. wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkołypodstawowej;5) kryteriach i dokumentach – rozumie się przez to kryteria i dokumenty, o których mowa w Uchwale Nr XXXVIII/429/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r.

§ 2. Określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik

Wniosek do wypełnienia w formacie PDF


Załącznik do zarządzenia Nr 1003/WO/2021
Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13 grudnia 2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.