Ogólne informacje o projekcie realizowanym w SP43 ze środków Unii Europejskiej

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 43 przystąpili do napisania kolejnego projektu unijnego akcji Ka1.

We wrześniu 2018 okazało się, że zdobyli europejski grant.

Po podpisaniu wszelkich niezbędnych dokumentów nauczyciele przystąpili do realizacji zadań projektu „Myślenie bez granic”. Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej”. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana
kwota dofinansowania projektu wynosi 143 182,29 PLN.

Nadrzędnym celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej a w konsekwencji wspierania uczniów
  mniejszości romskiej w nauce języka angielskiego, docelowo przygotowanie językowe nauczycieli do
  obserwacji pracy szkoły w Finlandii
 • podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej i przygotowanie jej do tworzenia szkoły
  bilingwalnej
 • wprowadzenie trzech nowych innowacyjnych metod nauczania do pracy z dziećmi starszymi
  (siódma i ósma klasa )
 • integracja środowiska romskiego z resztą społeczeństwa
 • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Europy celem udoskonalenia pracy z mniejszością
  romską
 • rozwijanie umiejętności kluczowych naszych uczniów a przez to wyrównywanie szans z
  rówieśnikami
 • zapobieganie przedwczesnemu kończeniu szkoły przez dzieci romskie poprzez uatrakcyjnienie zajęć
  lekcyjnych
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z innymi mniejszościami narodowymi w tym ukraińską
 • przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi wracającymi z zagranicy.

W projekcie weźmie udział 11 nauczycieli. Nauczyciele j. polskiego, matematyki, przyrody, j. niemieckiego, nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczyciele o mniejszych szansach czyli nauczyciele zerówki oraz nauczyciele ze świetlicy.

Projekt zakłada wyjazd 11 nauczycieli do szkoły językowej na Cyprze i udział w zajęciach z języka
angielskiego oraz wyjazd 1 nauczyciela do Finlandii celem zapoznania się z wymaganiami systemu
oświatowego Finlandii. Wyjazd poprzedzą zajęcia przygotowujące z języka, pedagogiczne oraz zajęcia
kulturowe.

Udział w kursie na Cyprze zwiększy wiedzę nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem
angielskim, nauczyciele przyswoją szersze słownictwo dotyczące sytuacji codziennych ale również
związane z oświatą i systemem oświatowym, nabędą umiejętności w posługiwaniu się językiem w
sytuacjach naturalnych ale również przeprowadzą dyskusję z kolegami z innych krajów na temat
współczesnych problemów ale i sukcesów w nauczaniu. Wymienią doświadczenia, które zaowocują
zmianą postaw na bardziej otwartą, tolerancyjną, przyjmującą nowiny oświatowe i skłonną do
zastosowania ich w praktyce.

Przeprowadzone dyskusje dadzą następujące efekty:

 • wymiana doświadczeń
 • większa świadomość i refleksyjność nauczyciela
 • dystans do rzeczywistości
 • impuls do nowej , lepszej pracy
 • kreatywność
 • swobodniejsze posługiwanie się językiem obcym.

Koordynator projektu
Elżbieta Mendecka