md

kicaj zdrowo Drukuj
środa, 23 lutego 2011 12:12

„Kicaj zdrowo”

Jak żyć bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie?


Projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

w Katowicach jest skierowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej

 

Honorowy patronat:
Prezydent Miasta Zabrze
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach

Patronat medialny:
GTV Zabrze
Głos Zabrza i Rudy Śląskiej
Radio „Plus”

Organy pomocne w realizacji projektu:
Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu
Urząd Miasta Zabrze - Program „Aktywne Miasto”
Ks. Dziekan Józef Dorosz i Ks. Dziekan Marian Krojenka
Policja Miasta Zabrze
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Jakość i efektywność nauczania i wychowania zależy od rodzaju podejmowanych działań wychowawczych w szkole, kontaktów interpersonalnych, sposobu rozwiązywania konfliktu oraz fakt czy w danej placówce przestrzega się zasad i norm współżycia społecznego na co dzień.

Projekt został ukierunkowany na zadania znane nauczycielom, które wspierają rodzica w prawidłowym rozwoju ich dzieci.  Uczniowie bardzo potrzebują wsparcia osób dorosłych, którym mogą zaufać, którzy pomogą im w dokonywaniu właściwych wyborów lub pokażą krótszą drogę do celu. Dziecko musi umieć właściwie zachowywać się w sytuacjach trudnych, starsze dziecko winno pomóc młodszemu, stać się jego opiekunem, a w przyszłości być dobrym rodzicem dla swoich dzieci.

Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego,  a najbardziej zagrożone jest  bezpieczeństwo dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Dzieci są również narażone na zagrożenia  spowodowane niefrasobliwością  rodziców lub opiekunów. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych. Wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa jest jednym ze skutków rozwoju cywilizacji.

Projekt edukacyjny „Jak żyć bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie?” powinien stać się  dla młodego człowieka  wskazówką, jak powinien postępować,  aby uniknąć tych  zagrożeń. Uczeń po realizacji zadań winien postępować tak by mógł być przykładem respektowania praw ludzi i sam je  przestrzegał. Zachowanie przepełnione życzliwością i odpowiedzialnością za swoje i innych życie staną się normą wśród uczniów zabrzańskich szkół podstawowych. Często wypadki,  inne zachowania ryzykowne spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad.  Projekt wdroży dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospołecznych, właściwej komunikacji, poprawnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnościami pod okiem wychowawców w swojej klasie.

Każda szkoła po realizacji projektu otrzyma certyfikat, a uczeń biorący aktywnie udział w zajęciach znaczek button „Kicaj zdrowo” zaprojektowany przez Teresę Kaszubską, która jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.


Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać, gdy samodzielnie wkroczą w dorosłe życie?

Jest tylko jedno rozwiązanie - uświadamiać i kształcić dzieci:
- na dzisiaj  - uchronić ich życie i zdrowie przed urazami, niebezpieczeństwami tego świata
- na przyszłość – dążyć do tego, aby stały się rozsądnymi użytkownikami cywilizacji, szanowały życie swoje i innych ludzi.

Najważniejsze jest, aby dziecko dowiedziało się, jakie mu grożą niebezpieczeństwa i umiało je rozpoznawać. Aby potrafiło unikać pułapek oraz zdolne było do samokontroli, odpowiednio zachowywało się na drogach, w miejscach publicznych, w domu, w sytuacjach zagrożenia życia.  Pod hasłem "unikanie zagrożeń" należy również przekazać dzieciom wiedzę, mającą uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwami, przed staniem się ofiarami przestępstw.

Projekt skierowany  będzie również do rodziców, którzy są najwspanialszymi partnerami szkoły. Dzięki ich wytrwałej i mądrej współpracy ze szkołą, nauczyciele mogą pochwalić się wysokimi efektami dydaktycznymi i wychowawczymi. Główne hasło projektu stworzyła dziewczynka klasy IV, która w roku szkolnym 2007/2008 zwyciężyła w konkursie pod hasłem „Żyj zdrowo, bezpiecznie i trzeźwo”. Wymyślone logo konkursu „Kicaj zdrowo” stało się inspiracją do napisania tego projektu.

Cele szczegółowe projektu:
Uczeń:
Potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym
Zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania
Przestrzega reguł obowiązujących w grach i zabawach zespołowych
Zna rodzaje uzależnień i ich skutki
Wie, że w sytuacjach trudnych może liczyć na pomoc i wsparcie rodziny
Komunikuje swoje potrzeby i wie jak rozwiązuje się konflikty
Przygotowuje się do roli opiekuna młodszego kolegi lub rodzeństwa , a w przyszłości ojca i matki swoich dzieci.
Rodzic:
Rodzic wie, jak pomóc dziecku w sytuacji trudnej
Przygotowuje dziecko do życia i funkcjonowania w społeczeństwie
Kształtuje u dziecka umiejętności podejmowania właściwych decyzji w konkretnej sytuacji.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43