md

Doradzwtwo zawodowe
Doradzwtow zawodowe Drukuj
Doradzwtwo zawodowe
środa, 16 stycznia 2019 14:34

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 43 w Zabrzu w roku szkolnym 2018/19


Wyciąg z programu:

"I. Wprowadzenie
 
Z chwilą ukończenia szkoły podstawowej uczniowie muszą dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać odpowiednią dla siebie szkołę ponadpodstawową. Przed nimi staje konieczność wyboru dalszej drogi kształcenia. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do decyzji tej należy ucznia przygotować.
Celem oddziaływań edukacyjnych nie może być udzielanie uczniowi jednoznacznej, jednorazowej porady, lecz przygotowanie go do samodzielnego podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Wybór indywidualnej drogi edukacji i przyszłego zawodu musi być dokonany przez ucznia w oparciu o rzetelną wiedzę o sobie samym, dostępnych ścieżkach edukacji oraz o możliwościach rynku pracy. ...
 
II. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 r., poz. 1647)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 r. poz. 1675)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 r. poz. 199)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn.zm.)
  • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach (Dz.U. z 2017 r. poz. 703)  Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. Szczegółowe treści do pobrania poniżej ..."

Szczegółowy program, w pliku PDF do pobrania.

 

Joanna Walczak     

 
Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43