md

Rada Rodziców Drukuj
czwartek, 02 września 2010 20:27

Rada Rodziców


 

Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców. W skład Rady Rodziców wchodzą wszyscy członkowie Trójek Klasowych spośród wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 43.


Wyciąg z regulaminu

REGULAMIN RADY RODZICÓW SP NR 43
IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO


I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.


§2


Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
Kadencja Rady trwa rok.
(...)

III. Władze Rady

§9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§10

Przewodniczący organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
(...)

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§17

Członkowie Rady mają prawo do:
Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniu Rady.
(...)

VIII. Fundusze Rady

§18

Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, prowadzić działalność celem pozyskania środków finansowych.


Pełna treść regulaminu do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43