md

Współpraca ze społecznościa Romską

Współpraca ze społecznością romską


Historia współpracy

Rok 1994 można określić jako początek współpracy Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu ze społecznością romską.

  • 1994 r. – wprowadzenie w szkole klas romskich, rozwiązanie nieefektywne, rezygnacja z kontynuowania zamierzenia
  • 1995 r. - dzieci romskie we wspólnych klasach z dziećmi nie romskimi, słaba dyscyplina w realizacji obowiązku szkolnego powodowała znaczne zróżnicowanie wieku uczniów w klasie I, przedział ten obejmował dzieci 7 – 15 lat
  • 1998 r. – różnice wieku dzieci w poszczególnych klasach zaczynają się zmniejszać, współpraca ze społecznością zaczyna się poprawiać
  • 2002 r. – Program Pilotażowy dla dzieci romskich – wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasach I – III, oraz w klasach IV – VI w zakresie j. polskiego i matematyki oraz zajęcia pozalekcyjne wg. zainteresowań. Zatrudnienie 3 „asystentów romskich”, wspierających prace nauczyciela, ułatwiających kontakt szkoły ze społecznością.

W dalszym ciągu realizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne w „kółkach” zainteresowań m.in. Zespół Pieśni i Tańca Romskiego „BACHTAŁE CIAWE” (łącznie 40 godzin tygodniowo), zatrudnienie dla 3 asystentów romskich.

W ramach wsparcia szkoła zatrudnia psychologa i logopedę.

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

W ramach współpracy ze społecznością romska od roku 2005 SP43 realizuje rządowy program na rzecz społeczności romskiej. Program ma na celu:

  • integracje społeczności romskiej ze społecznością polską
  • wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci romskich
  • poprawę realizacji obowiązku szkolnego

W ramach tego programu zostali zatrudnieni asystenci romscy, których głównym zadaniem jest wspieranie szkoły w komunikacji ze społecznością romską, wsparcie nauczycieli w procesie dydaktycznym.

Wsparcie

Dzieci romskie otrzymują również:

  • stypendia socjalne, będące zapomoga celową – z przeznaczeniem na materiały i pomoce szkolne
  • dla klas I – III finansowane są przez MEN wyprawki szkole – pełny zestaw podręczników, przyborów szkolnych.

Szkoła w ramach wsparcia dofinansowuje wyjścia do kina, ubezpieczenia dzieci, zakup podręczników, wycieczki szkolne, „zielone szkoły”.

Upowszechnianie kultury i tradycji

Od roku 2002 w SP43 pod kierunkiem asystentów funkcjonuje Zespół Tańca Romskiego „BACHTAŁE CIAWE” – Szczęśliwe Dzieci

W 2005 r. opiekę nad zespołem sprawowała Barbara Mirga – asystent romski w SP43 z czynnym wsparciem Mateusza Mirga również asystenta.

W skład zespołu wchodzą dzieci romskie ze wszystkich klas szkoły podstawowej.

Zespół prezentuje nie tylko taniec i muzykę romską. W repertuarze ma również inne twory sztuki romskiej:

  • Teatr
  • Śpiew
  • Poezję

Obecnie zespołem zarządzają Monika Mirga i Mateusz Mirga. Swoje umiejętności podopieczni pani Moniki i pana Mateusza prezentowali na wielu imprezach okolicznościowych, festiwalach, konkursach:

  • Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w Zabrzu
  • Festiwal taneczny w Chorzowie
  • Konkurs Jasełkowy w Zabrzu
  • Międzynarodowy Dzień Romów w Prudniku Dni Kultury Romów w Zabrzu, Prudniku, Kędzierzynie – Koźlu
  • Festyn Szkolny „Kartflisko” - Zabrze

Na wielu imprezach zespół zdobywał uznanie m.in.:

  • 2002 r. – I miejsce - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w Zabrzu
  • 2005 r. – Wyróżnienie - Międzynarodowy Dzień Romów w Prudniku
  • 2005 r. – Wyróżnienie - Konkurs Jasełkowy w Zabrzu
  • 2011 r. – II miejsce /Teatr/ - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w Zabrzu

Inne działania

Rozszerzając zakres wsparcia, szkoła umożliwia rozwój nie tylko na niwie kultury i sztuki. Współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie SP43 współorganizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży romskiej na swojej sali gimnastycznej.

Ponadto boisko szkolne jest obiektem otwartym i mogą z niego korzystać społeczności lokalne w tym również społeczność romska.


 Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43