md

Szkoła Współpracy

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły


Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostanie co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników. Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.Szkoła Współpracy Drukuj
Szkoła Współpracy
poniedziałek, 03 marca 2014 10:08

Szkoła Współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Projekt realizowany w szkole


 

Nasza szkoła przystąpiła do nowego projektu sygnowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o nazwie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Na stronie projektu możemy przeczytać, iż „Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. (..) Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola” Obecnie jesteśmy już po pierwszych szkoleniach przeznaczonych dla wyznaczonych nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Przed nami pierwsze zadanie: zasięgnięcie opinii wszystkich rodziców na temat naszej szkoły. W tym celu Rada Rodziców przygotowała dla Państwa ankietę. Prosimy o zapoznanie się z nią, uzupełnienie, a następnie wrzucenie do urny, która została umieszczona na parterze.

Dziękujemy za współpracę!

Koordynatorki projektu

Judyta Gorawska,
Katarzyna Łukaszczyk

 
Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43