md

Rekrutacja 2019/2020 - UM Drukuj
Rekrutacja
czwartek, 21 lutego 2019 09:59

ZARZĄDZENIE NR 18/WO/2019

PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 16 stycznia 2019 r.

(wyciąg)


 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349,1432), art.8 ust. 15, art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. 2018 r. poz. 1669, 2245), zarządza się co następuje:

§ 2. Ustalić terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta          

Małgorzata Mańka-Szulik

Pełna treść dokumentu, zarządzenia poniżej,

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/529802/Zarz%C4%85dzenie-18_WO_2019     

 


Stworzone dzięki Joomla!. Realizowane przez SiTeK dla SP43